Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Voldspolitik

Voldspolitik

Herunder retningslinjer for god ro og orden

I ethvert samarbejde vil der opstå konflikter, som næsten altid kan løses gennem en åben samtale mellem parterne. Det er vigtigt, at vi i en konfliktsituation kommunikerer i overensstemmelse med Lind Skoles Kommunikations GPS, hvor alle parter respekterer de fire grundlæggende værdier: tillid, ærlighed, tydelighed og gensidig respekt. Derigennem tilstræbes en udgang på konflikten, som begge parter kan respektere, handle og være loyale overfor.

Et højt Informationsniveau er vigtigt, så misforståelser undgås, og konfliktstoffet dermed nedbringes.

I en konfliktsituation er det vigtigt, at de voksne – både personale, elever og forældre – gør en indsats for at undersøge baggrunden for et problem, før man bebrejder andre. Det er vigtigt, at vi lytter til alle involverede parter, før der drages konklusioner.

Målet er:

 • At alle elever, forældre og ansatte oplever Lind skole som en tryg institution, hvor vold, trusler om vold, chikane og mobning ikke accepteres hverken fra lærer, forældre eller elevside.
 • At der bliver reageret straks fra personalets/ledelsens side.
   

Vold, trusler om vold eller chikane mellem skolens elever

Digitale trusler og chikane mellem skolens elever

 • Som udgangspunkt inddrages skoleledelsen og elevens klasselærer hurtigst muligt med henblik på drøftelse af det videre forløb.
 • Der udarbejdes et skriftligt notat om episoden.
 • Klasselæreren (eller efter aftale, anden lærer) tager kontakt til hjemmet og orienterer om sagen. Både den forurettede og den udøvende elevs forældre orienteres om episoden og skal have et en kopi af det skriftlige notat.
 • Et kopi af det skriftlige notat lægges i elevens logbog.
 • Der indledes et samarbejde mellem skole og hjem vedr. eventuelle sanktioner og opfølgning på den pågældende episode.

Eleven skal møde konsekvenser i form af:

 • Samtale på kontoret med ledelse, klasselærer og evt. andre relevante lærere
 • Orientering og evt. mødeindkaldelse af elevens forældre
 • Sanktioner, jf. gældende regler om elevadfærd i skolen

Vold, trusler om vold eller chikane fra elev mod personale

 • Skolens ledelse orienteres
 • Skoleledelsen orienterer TR og AMR
 • Skoleledelsen drøfter i samråd med TR, AMR og den voldstruede, om hændelsen giver anledning til politianmeldelse
 • Den voldsramte udarbejder et skriftligt notat vedr. hændelsen
 • Skoleledelsen orienterer alle personalegrupper om hændelsesforløbet senest den følgende hverdag

Eleven skal møde konsekvenser i form af:

 • Samtale på kontoret med ledelse, klasselærer og evt. den voldsramte
 • Orientering og mødeindkaldelse af elevens forældre
 • Sanktioner, jf. gældende regler om elevadfærd i skolen
 • Evt. underretning til de sociale myndigheder
 • Skoleledelsen foretager eventuel politianmeldelse

Vold, trusler om vold eller chikane fra forælder mod personale på skolen

 • Skolens ledelse orienteres
 • Skoleledelsen orienterer medarbejderens nærmeste familie, TR og AMR
 • Den voldsramte udarbejder et skriftligt notat vedr. hændelsen
 • Skoleledelsen foretager en politianmeldelse
 • Skoleledelsen orienterer hurtigst muligt skolens personale

Al efterfølgende kontakt til det pågældende hjem foregår via skolens ledelse. Der er altid to lærere eller repræsentanter fra skoleledelsen tilstede ved møder/samtaler, hvor den pågældende forælder er til stede.

Retningslinjer for god ro og orden:

Lind Skole tager afsæt i Ministeriets bekendtgørelse for god ro og orden i folkeskolen:

§1. I relation til Ministeriets bekendtgørelse om god ro og orden i folkeskolen fastsætter skolebestyrelsen principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke overholder samværsreglerne, værdiregelsættet eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, herunder anvendelse af foranstaltninger i anledning af elevadfærd, der er udvist uden for skolen, hvis adfærden har haft direkte indflydelse på god orden i skolen.

Værdiregelsættet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og være retningsgivende for god adfærd og give pejlemærker for, hvordan der opnås god trivsel på skolen samt et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever og ansatte. Værdiregelsættet skal herunder indeholde en overordnet antimobbestrategi.

De af skolebestyrelsens fastsatte samværsregler/ordensregler gælder for alle skolens tilbud til elever, herunder skolefritidsdelen.

Skolens leder informerer hvert skoleår elever og forældre om skolens ordensregler/samværsregler og værdiregelsæt.

§2. Eleverne og forældrene skal i samarbejde med skolens leder og medarbejdere medvirke til et godt undervisningsmiljø i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens ordensregler, værdiregelsæt og i øvrigt almindelige normer for god opførsel.

Stk. 2. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler mv. skal årsagen hertil søges afklaret gennem samtale med eleven og forældrene med henblik på at bibringe forståelse for nødvendigheden af at overholde ordensreglerne mv.

§3. Hvis en elev ikke overholder skolens regler mv. kan skolens leder iværksætte foranstaltninger overfor eleven.

§4. Beslutningen om at iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder. Skolens leder kan delegere denne beføjelse til medarbejderne.

§5. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.

§6. Overfor en elev, der i undervisningstiden, herunder pauser, mellemtimer mv. ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt normer for god opførsel, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse:

1. Eftersidning i op til 1 time.

Eftersidning, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under nødvendigt tilsyn. Eftersidning må ikke hindre eller væsentlig forsinke en elevs hjemtransport.

2. Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge.

Udelukkelse af en elev fra undervisningen er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Udelukkelse kan kun finde sted én gang inden for samme skoleår. I særlige tilfælde kan udelukkelse dog finde sted to gange inden for samme skoleår.

3. Overflytning til en parallelklasse ved samme undervisningssted under samme skole. Overflytning af en elev til en parallelklasse ved samme skole er betinget af forudgående meddelelse til forældrene.

4. Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved et andet undervisningssted under samme skole.

Skolens leder kan iværksætte overflytning til et andet undervisningssted under samme skole, hvis eleven og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder iværksætte overflytningen uden elevens eller forældrenes samtykke. Kommunalbestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.

5. Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommune.

Skolens leder kan iværksætte overflytning til en anden skole i kommunen, hvis eleven og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. Overflytning til anden skole forudsætter desuden tilslutning fra lederen ved den nye skole. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder med tilslutning fra lederen ved den nye skole iværksætte overflytningen uden elevens og forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.

6. ”Samfundstjeneste” på Lind skole:

Lind Skole kan iværksætte ”Samfundstjeneste” i forhold til elever der forsætlig øver skade på skolens inventar, laver ”svineri” på skolens område m.m. ”Samfundstjeneste” kan udmøntes i bl.a. oprydning og rengøring på skolen efter aftale med den eller de pågældende elever, ledelse og teknisk serviceleder. Forældrene informeres om iværksættelse af ”samfundstjeneste”.

 

Lind Skole december 2019